Εσωτερικός κανονισμός του Ωδείου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές σπουδαστών πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Όσοι εγγραφούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου ,εγγράφονται στα μαθητολόγια του α΄ εξαμήνου, ενώ όσοι εγγραφούν από την 1η Νοεμβρίου έως τις 20 Φεβρουαρίου εγγράφονται στα μαθητολόγια του β΄ εξαμήνου. Τα μαθητολόγια των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο μουσικών σχολών στέλνονται, θεωρούνται και εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας κ Θρησκευμάτων, Πολιτισμού κ΄ Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α).

Τα μαθήματα ξεκινούν με την έναρξη του σχολικού έτους στις 11 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν τέλη Ιουνίου μετά από τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Το ωδείο παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 4 Ιουλίου, όπου χορηγούνται τα αποτελέσματα, οι βεβαιώσεις και τα βιβλιάρια σπουδών.

Οι νέοι σπουδαστές όλων των τμημάτων που προέρχονται από άλλα αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα , εγγράφονται με βεβαίωση, που προσκομίζουν από αυτά. Οι σπουδαστές που προέρχονται από άλλο Ωδείο αλλά δεν κατέχουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις, ή που προέρχονται από ιδιαίτερα μαθήματα για να εγγραφούν, δίνουν εισαγωγικές κατατακτήριες εξετάσεις για να αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι δυνατότητες τους. Μπορούν ακόμη να εγγραφούν «υπό κατάταξη» και να δώσουν τον επόμενο Οκτώβριο τις εξετάσεις τους, αφού έχουν προετοιμαστεί ανάλογα από τους καθηγητές .

Κάθε σπουδαστής που εγγράφεται, έχει το δικαίωμα της επιλογής του Καθηγητή, με την προϋπόθεση ότι ο διδάσκων διαθέτει ώρες διδασκαλίας. Για να γίνει δεκτός μαθητής στην προκαταρκτική της σχολής μονωδίας , πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος για τα κορίτσια και το 17ο για τα αγόρια. Στην βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική γίνονται δεκτοί μαθητές άνω των 12 ετών. Οι σπουδαστές πρέπει από τα πρώτα χρόνια της φοίτησης τους στο Ωδείο, να παρακολουθούν ορισμένα από τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα (θεωρία , Σολφέζ κλπ ).

 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Ως γενικά υποχρεωτικά μαθήματα θεωρούνται: η θεωρία της μουσικής , η μουσική ανάγνωση ( solfees) η γραπτή μουσική υπαγόρευση ( Dictee ) η Αρμονία , η Ιστορία της μουσικής , η Μορφολογία ( 1-2 έτη ) Χορωδία ( τουλάχιστον 2 έτη ), η οργανολογία, η ενορχήστρωση , η μουσική δωματίου κ.α . Aνάλογα με τις σχολές, υπάρχουν και τα κατάλληλα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία ορίζονται από τον νόμο.

Το Dictee διδάσκεται υποχρεωτικά, μαζί με το σολφέζ . Στο Α , Β κ΄ Γ΄ σολφέζ , εξετάζεται το μάθημα με προφορικές ασκήσεις , και από το 4ο έτος με γραπτές. Στις εξετάσεις μπαίνουν δύο βαθμοί αντίστοιχα για το σολφέζ και το Dictee οι οποίοι συμψηφίζονται. Για να προαχθεί ένας μαθητής στην Μέση σχολή, πρέπει να έχει τελειώσει τις 3 τάξεις θεωρίας και τις 3 τάξεις σολφέζ. Επίσης για να προαχθεί ο σπουδαστής στην τάξη της Ανωτέρας , πρέπει να έχει τελειώσει την Γ΄ τάξη της Αρμονίας και του Δ΄ Σοφλεζ.

Για να παρακολουθήσει κανείς τα μαθήματα της ιστορίας της μουσικής και της μορφολογίας πρέπει να έχει γνώσεις της Β΄ Αρμονίας. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα από τον νόμο πρέπει να έχουν τελειώσει και βαθμολογηθεί 6 μήνες πριν από τις πτυχιακές εξετάσεις. Οι εξετάσεις των γενικών υποχρεωτικών μαθημάτων γίνονται τρείς φορές τον χρόνο Οκτώβριο Φεβρουάριο και Ιούνιο παράλληλα με τις υπόλοιπες εξετάσεις. Δικαίωμα σ αυτές έχουν μόνο οι σπουδαστές που φοίτησαν τακτικά στα αντίστοιχα ομαδικά μαθήματα. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να βελτιώσουν τον βαθμό τους σε κάποιο από τα υποχρεωτικά μαθήματα μπορούν να επανεξεταστούν στις περιόδους των εξετάσεων που ορίζονται κάθε έτος.

Σπουδαστής που διακόπτει για λόγους ανωτέρας βίας και για μικρό χρονικό διάστημα τα μαθήματα του είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει στους καθηγητές του και στην διεύθυνση. Τα μαθήματα δεν αναπληρώνονται από τους αρμόδιους καθηγητές παρά μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι αναβάλλουν τις ώρες διδασκαλίας τους.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται μια φορά τον χρόνο μέσα στον Οκτώβριο από πενταμελή επιτροπή. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Δικαίωμα κατάταξης έχουν οι σπουδαστές που δεν φοιτούν σε άλλο Ωδείο ή Μουσική Σχολή, ή που θα ήθελαν να προχωρήσουν τις σπουδές τους, έπειτα από προετοιμασία σε υψηλότερο επίπεδο. Οι σπουδαστές εγγράφονται «υπό κατάταξη» στο τμήμα, έχοντας και την σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία των κατατακτηρίων εξετάσεων. Κατατάξεις σε επιτροπές Υπουργείου γίνονται μόνο στα τμήματα των σχολών και όχι σε υποχρεωτικά γενικά μαθήματα των τμημάτων.

Η κατάταξη των σπουδαστών μπορεί να γίνει μέχρι το Β΄ Ανωτέρας και μέχρι το Ε΄ έτος στην Βυζαντινή. Ανάλογες επίσης είναι οι κατατάξεις στα ειδικά θεωρητικά της Ωδικής και Αρμονίας . Στο Β΄ έτος του Ειδ. Αρμονίας μπορούν να καταταγούν μόνο οι πτυχιούχοι της Ωδικής. Στα τμήματα ενοργάνωσης κατατάσσονται στο Α΄ έτος οι έχοντες γνώσεις Β΄ Αρμονίας ή εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στο Α΄ έτος οι κάτοχοι Πτυχίου Αρμονίας.

Στα τμήματα της Αντίστιξης εγγράφονται οι πτυχιούχοι Αρμονίας και στο τμήμα Φυγής οι πτυχιούχοι της Αντίστιξης. Στο τμήμα σύνθεσης εγγράφονται στο Α΄ έτος μόνο οι πτυχιούχοι Φυγής.

Β) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις ( προαγωγικές ή για βαθμό ) διεξάγονται μια φορά τον χρόνο στους μήνες Οκτώβριο , Φεβρουάριο , ή Ιούνιο ενώπιον τριμελούς επιτροπής και ανάλογα με το σχολ. έτος του σπουδαστή που ορίζει τα σχολικά εξάμηνα. Δικαίωμα σ αυτές έχουν μόνο οι σπουδαστές που απέτυχαν ή δεν έλαβαν μέρος για σοβαρούς λόγους του προηγούμενου σχολικού έτους , οφείλουν όμως να έχουν προταθεί από τους οικείους καθηγητές στη γραμματεία εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται.

Γ) ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Πρόοδος )

Για έλεγχο της προόδου και της γενικής επίδοσης των μαθητών , η Διεύθυνση σε συνεννόηση με τους καθηγητές και τους σπουδαστές, μπορεί να υποβάλλει σε δοκιμαστικές εξετάσεις κατά την διάρκεια του σχολικού έτους. Τα προγράμματα των εξετάσεων αυτών ανακοινώνονται στους πίνακες ανακοινώσεων του Ωδείου.

Δ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ , ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ.

Οι θερινές εξετάσεις ( προαγωγικές ) γίνονται τον μήνα Ιούνιο και οι χειμερινές εξετάσεις του β΄ εξαμήνου τον Φεβρουάριο. Σπουδαστής που δεν προσέρχεται στις εξετάσεις , οφείλει να το γνωστοποιήσει έγκαιρα στην Διεύθυνση πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Οι θερινές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους σπουδαστές που προτείνονται από τους αρμόδιους καθηγητές.

Ε) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ

Οι απολυτήριες εξετάσεις ( για Πτυχίο ή Δίπλωμα ) διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο ενώπιον πενταμελούς επιτροπής. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργείου . Δικαίωμα σ αυτές έχουν μόνο οι σπουδαστές οι οποίοι:

 1. έχουν αποπερατώσει πριν πέντε μήνες όλα τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος.
 2. έχουν συνεχή φοίτηση ενός διδακτικού έτους στην τελευταία τάξη με τον ίδιο διδάσκοντα καθηγητή
 3. προτείνονται από τους διδάσκοντες καθηγητές στην γραμματεία εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται ( Νοέμβριο για τις χειμερινές – Απρίλιο για τις θερινές )

ΣΤ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.

Ο σπουδαστής που επιθυμεί να δώσει εισαγωγικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, προετοιμάζεται σε ένα ιδιαίτερο και ανεξάρτητο πρόγραμμα μουσικών σπουδών. Τα μαθήματα που θα εξεταστεί στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι η αρμονία (επίλυση και εναρμόνιση δύσκολης μελωδίας) και η δεξιότητα ακουστικών ικανοτήτων (ακουστικών, μελωδικών και ρυθμικών). Για να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, απαιτείται η πολύχρονη και η συστηματική του μουσική σπουδή στο ωδείο.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, θα πρέπει ο σπουδαστής να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον την Γ΄ Αρμονία όταν αυτός θα βρίσκεται ήδη στην Β΄ Λυκείου, ώστε στην Γ Λυκείου να ασχολείται με γενικά θέματα Αρμονίας, σε βαθμό δυσκολίας θεμάτων , του επιπέδου ειδικού αρμονίας.

 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την εγγραφή παρέχεται σε κάθε σπουδαστή από την γραμματεία βιβλιάριο σπουδών. Στο βιβλιάριο αναφέρονται οι τάξεις και οι βαθμολογίες των ειδικών και υποχρεωτικών μαθημάτων. Στις εξετάσεις της σχολικής χρονιάς οι μαθητές παραδίδουν τα βιβλιάρια τους στην γραμματεία για να καταχωρηθούν οι βαθμοί τους. Τα βιβλιάρια σπουδών καθώς και οι βεβαιώσεις χορηγούνται μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Οι σπουδαστές του Ωδείου οφείλουν να είναι τακτικοί στη φοίτηση και να παρευρίσκονται εγκαίρως στα μαθήματα τους . Κάθε καθυστέρηση με δική τους υπαιτιότητα δεν αναπληρώνεται από τον καθηγητή. 
 • Οφείλουν να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τις συναυλίες ή άλλες εκδηλώσεις του Ωδείου κι αν ακόμα δεν έχουν συμμετοχή .
 • Στις αίθουσες διδασκαλίας ο μαθητής εισέρχεται την ώρα του μαθήματος του, και απαγορεύεται η είσοδος σε κάθε άτομο, δίχως την άδεια του διδάσκοντος ή της διεύθυνσης.
 • Η μελέτη είναι δωρεάν στο Ωδείο και επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με την γραμματεία . Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν τα όργανα και την καθαριότητα στις αίθουσες που ασκούνται και είναι υπεύθυνοι για κάθε τυχόν φθορά ή καταστροφή. Επίσης δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να καπνίζουν μέσα στο Ωδείο να περιφέρονται άσκοπα στους διαδρόμους και στις τάξεις και να ενοχλούν την διδασκαλία των υπολοίπων μαθημάτων.
 • Οι σπουδαστές πρέπει να σέβονται το προσωπικό καθώς και την περιουσία του Ωδείου και ακόμη να πληροφορούνται όλες τις ανακοινώσεις του Ωδείου και να ενημερώνονται.
 • Οι γονείς των σπουδαστών οφείλουν να πληροφορούνται από τους καθηγητές και την διεύθυνση την πρόοδο και την φοίτηση των παιδιών τους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 • Ο διδάσκων καθηγητής, θα πρέπει να φέρεται με ευγένεια και σεβασμό στο πρόσωπο του μαθητή και να του μεταδίδει, τις μουσικές του γνώσεις καθώς και να καλλιεργεί και να διαμορφώνει όσο αυτό είναι δυνατόν τον χαρακτήρα και το ήθος του. 
 • Οι καθηγητές βρίσκονται τουλάχιστον 10΄ ενωρίτερα στο προγραμματισμένο μάθημά τους . Σε περίπτωση καθυστέρησης ή απουσίας τους, για ιδιαίτερους και προσωπικούς λόγους, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται άμεσα η γραμματεία και κατόπιν οι σπουδαστές του ωδείου. Στην περίπτωση αυτή, αναπληρώνεται απαραίτητα το μάθημα έπειτα από συνεννόηση.
 • Όταν το μάθημα είναι μονόωρο και συμπέσει προκαθορισμένη αργία, τότε καλό είναι και αυτό αφήνεται στην κρίση του καθηγητή, το μάθημα να αναπληρώνεται. 
 • Σε περίπτωση απουσίας , του σπουδαστή, για αδικαιολόγητο λόγο, τότε δεν αναπληρώνεται το μάθημα. Όταν όμως υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος και ταυτόχρονα γίνει σχετική ενημέρωση, τότε είναι στην κρίση του καθηγητή αν θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος του. 
 • Φροντίζουν για την ευταξία της τάξης τους, πριν και μετά το μάθημα, και είναι υπεύθυνοι , για την συντήρηση του μουσικού υλικού και των μουσικών οργάνων .
 • Ενημερώνουν τη διεύθυνση σε οποιοδήποτε πρόβλημα και αν προκύψει, και που έχει σχέση με σπουδαστές, με γονείς, καθώς και με θέματα που αφορά γενικά την λειτουργικότητα και τον όλο προγραμματισμό του ωδείου. 
 • Δεν παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του Ωδείου χωρίς την έγκριση της διεύθυνσης.
 • Κάθε δίμηνο προγραμματίζουν συνάντηση γονέων και τους ενημερώνουν για την πρόοδο των παιδιών τους.
 • Προετοιμάζουν άρτια και με επιμέλεια τους σπουδαστές στις εξετάσεις και τηρούν την προγραμματισμένη καί καθιερωμένη διδακτέα ύλη της σχολής που διδάσκουν . 
 • Προετοιμάζουν τους μαθητές για την ενεργή συμμετοχή τους στις καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις του ωδείου.
 • Προγραμματίζουν , μια με δυο ετήσιες ατομικές μουσικές παρουσιάσεις (επιδείξεις) της σχολής τους στο χώρο του ωδείου, είτε μόνοι του είτε με την συνεργασία και άλλων καθηγητών. 
 • Παρακολουθούν όλες τις εκδηλώσεις του ωδείου, είτε συμμετέχουν σ αυτές είτε όχι.
 • Ενημερώνονται για θέματα του ωδείου από την διεύθυνση ή από τους πίνακες ανακοινώσεων.
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους του ωδείου και τις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Όταν δεν συντρέχει λόγος ο διδάσκων καθηγητής, δεν εγκαταλείπει τον μαθητή του εν ώρα μαθήματος χωρίς λόγο.

 

ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

 • η 28η Οκτωβρίου 
 • η 17η Νοεμβρίου
 • η 21η Νοεμβρίου
 • από 24ης Δεκεμβρίου έως και της 7ης Ιανουαρίου ( Εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ) 
 • η 30η Ιανουαρίου ( εορτή των Τριών Ιεραρχών )
 • η Καθαρά Δευτέρα
 • η 25η Μαρτίου
 • από Μεγάλη Δευτέρα έως και Κυριακή του Θωμά ( Διακοπές του Πάσχα )
 • 1η Μαΐου
 • του Αγίου Πνεύματος

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα καταβάλλονται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα. Εγγραφές, δίδακτρα και εξέταστρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Σπουδαστής που διακόπτει την φοίτηση του επανερχόμενος για εγγραφή στο επόμενο σχολικό έτος, καταβάλλει όλες τις τυχόν οικονομικές του οφειλές.

Έκπτωση στα δίδακτρα κατά 10 % γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις :

 1. όταν στο ωδείο φοιτούν ταυτόχρονα δύο αδέλφια
 2. όταν ένας σπουδαστής διδάσκεται δύο μουσικά όργανα ταυτόχρονα.
 3. όταν υπάρχει ειδική πρόταση σε πολιτιστικούς συλλόγους

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η διδασκαλία στα τμήματα των ειδικών μαθημάτων των Σχολών είναι ατομική. Όλα τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται σε ομαδικά τμήματα εκτός της Μουσικής δωματίου που διδάσκεται ατομικά. Η διάρκεια των ομαδικών μαθημάτων Θεωρίας και Σολφέζ διαρκεί περίπου 45 λεπτά , της Αρμονίας και του Σολφέζ περίπου μια ώρα.

Τα ειδικά μαθήματα γίνονται σε ατομικό επίπεδο και εβδομαδιαίως η διάρκεια τους είναι:

 • προκαταρκτική 40΄
 • κατωτέρα 50΄
 • μέση 60΄
 • ανωτέρα 90΄
 • πτυχίο ωδικής και αρμονίας 90΄
 • αντίστιξης και Φούγκας 120΄
 • σύνθεσης 180΄

Ομαδικά μαθήματα ορίζονται από τους καθηγητές των μαθημάτων σε συνεννόηση με την διεύθυνση.

 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΩΔΕΙΟ

Σε περίπτωση μεταγραφής σπουδαστών σε άλλο Ωδείο κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους υποβάλλεται στην γραμματεία γραπτά το αίτημα του για την χορήγηση βεβαίωσης μεταγραφής.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να διακόπτουν την φοίτηση τους κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους. Εάν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι τότε πρέπει να ζητήσουν την διακοπή της σπουδής στην Γραμματεία. Μετά τον μήνα Απρίλιο δε γίνονται δεκτές διακοπές φοίτησης. Οι σπουδαστές που διακόπτουν , χάνουν και τον αντίστοιχο χρόνο φοίτησης του σχολικού έτους εκτός εάν έχουν συμπληρώσει κάποιο εξάμηνο φοίτησης.

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Πέντε συνεχείς απουσίες στα γενικά υποχρεωτικά ή δεκαπέντε σε αραιά διαστήματα των ειδικών μαθημάτων αφαιρούν το δικαίωμα της ετήσιας εξέτασης.
 • Ο καθηγητής έχει την ευθύνη για τις απουσίες των σπουδαστών του και πληροφορεί γι αυτές την διεύθυνση.